nap
óra
perc
mp

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A „LEGYEN ENERGIÁD 2.0” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata és Adatvédelmi tájékoztatója

Kinek készült a nyereményjáték és mi szükséges a részvételhez?

A nyereményjáték a Váltanék.hu hivatalos Facebook oldalán közzétett bejegyzésben résztvevő felhasználók között kerül kisorsolásra.

A nyereményjátékban azok a felhasználók vesznek részt, akik teljesítették a hivatalos Facebook oldalon közzétett bejegyzésben leírtakat, miszerint három személynek egyenként 1db Hell energiaital tálca + 2db Hell ördögfejes póló + 1db Hell maszk kerül kisorsolásra azok között akik a következőket teljesítik:

1️⃣ Lájkolják a Facebook bejegyzést! 👍❤️ 🍀
2️⃣ Hozzászólásban megjelölik az ismerőseik! 🍀 (Több jelölés = nagyobb esély!)
3️⃣ Megosztják a Facebook bejegyzést! 🍀

Mikor ér véget a nyereményjáték és mikor van a sorsolás?

Érvényes: 2021.04.25-tól (vasárnap) – 2021.05.31.-ig (hétfő) 23:59-ig.

Sorsolás: 2021.06.01 (kedd)

Az Általános Szerződési Feltételeinket itt olvashatod: ÁSZF
Az Adatvédelmi Szabályzatunkat itt olvashatod: Adatvédelmi Szabályzat


A nyereményjáték teljes szabályzata tovább lapozva olvasható!

VÁLTANÉK.HU
A Te hivatásod, a Mi munkánk!

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A „LEGYEN ENERGIÁD 2.0” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata és Adatvédelmi tájékoztatója

1. A nyereményjáték szervezője

A „LEGYEN ENERGIÁD 2.0”” fogyasztói játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Váltanék.hu Bt. (székhely: 8500 Pápa, Kővirág u. 9., cégjegyzékszám: 19-06-510132, adószám: 27332182-1-19, a továbbiakban: „Szervező”) A Játék során Adatkezelőnek minősül a Szervező, melynek hivatalos online elérhetőségén (https://valtanek.hu) megtalálható az adatkezelést biztosító Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin Írország) is, amely társaság a Facebook felületen is biztosítja a nyereményjáték működését. A Facebook önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozza meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartozik.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a https://www.facebook.com/valtanek/ Facebook oldalán (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott nevét és profil képét, a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), valamint nyertesség esetén, a Játékossal való kapcsolatfelvételt követően a Játékos teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben a lenti adatvédelmi tájékoztatásnak megfelelően kezelje.

Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve az előbbiekben felsorolt személyes adatait a jelen Játékszabályzatban (ideértve a 12. pontban foglalt adatvédelmi tájékoztatás tartalmát is) írtak szerint, a jelen Játék lebonyolítása, illetve nyertesség esetén a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása céljából felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. április 25. napján 10 óra 00 perc 00 mp-től 2021. május 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Játékosok által beérkezett regisztrációk (a továbbiakban: „Pályázatok”) beérkezésének határideje az alábbiak szerint alakul. A jelentkezéseket ezen időszak alatt lehet megtenni.

A Pályázatok beérkezésének határideje ennek megfelelően 2021. május 31. napján 23 óra 59 perc.

4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez keresse fel a Szervező Rajongói oldalát (https://www.facebook.com/valtanek/), majd az ott közzé tett nyereményjáték posztban megadott feladatot teljesítse (a továbbiakban „Pályázat”).
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
4.2. A Játékosok a 2.1 pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (pl. Facebook profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
4.3. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
Egy Pályázatot a Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak.
A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (így különösen díjazás) nélkül.
4.4. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törölheti, saját döntése szerint.
4.5. A Szervező a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.
4.6. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek való megfelelés ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja az egyoldalú döntése alapján. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
4.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://valtanek.hu/ valamint a https://www.facebook.com/valtanek/oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.
4.8. A jelentkezéseket csak a https://valtanek.hu/ valamint a https://www.facebook.com/valtanek/  oldalán keresztül lehet megtenni.

5. A nyertes kiválasztása

A Játék időtartama alatt mindösszesen 3db Hell energiaital tálca + 6db Hell ördögfejes póló + 3db Hell maszk kerül kisorsolásra.

6. Sorsolás módja

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező a beküldött érvényes Pályázatok közül sorsol.
A sorsolás időpontja: 2021. 06. 01.
A sorsolás nem nyilvános.
A Szervező a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabályban foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Abban az esetben, amennyiben a Játék nyertesének Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek, és emiatt kizárásra kerül, helyette a nyertes sorsolásával egyidejűleg kisorsolt tartaléknyertes válik nyertessé. (A jelen pont szerinti sorsolás során a nyertes kisorsolása mellett három tartaléknyertes kisorsolására is sor kerül; sorrendben 1., 2. vagy 3. számú tartaléknyertesként. Amennyiben az 1. számú tartaléknyertes sem válna jogosulttá a nyeremény átvételére, őt a 2. számú követi, ennek kiesése esetén pedig a 3. számú.)

7. A nyeremény

A nyertes Játékosok fejenként 1db Hell energiaital tálca + 2db Hell ördögfejes póló + 1db Hell maszk nyerhetnek a Váltanék.hu hivatalos oldalán.

8. A nyeremény átvétele

8.1. A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
A Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), a sorsolást követő24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 (huszonnégy) órán belül köteles üzenet, e-mail vagy telefon útján visszajelezni az értesítésben megküldött elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.
Amennyiben Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, a 6. pontban megjelölt tartaléknyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.
8.2. A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át. Előre nem látható események bekövetkeztekor a Szervező fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek, azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni, mint a nyereményt helyettesítő juttatást. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően a felhasználás során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező kizárólag a jelen Játékszabályzat szerinti nyeremény átadására vállal csak kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt a Szervező számára biztosító harmadik felet terheli felelősség.
8.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a jelentkezésben feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt bármely feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
8.4. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. Személyi jövedelemadó, költségek

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Az ezen felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti díjmentes átadásán kívül további semminemű kötelezettség nem terheli.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti.
A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5., illetve 7. pontjában szerepel.
A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékosok nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videófelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
A nyeremény másra nem átruházható. A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve – saját, önálló döntése szerint – felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező, mint adatkezelő, mint adatfeldolgozó részére történik.

11. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a https://valtanek.hu/ weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetők el a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A Játékosok a Játékkal és az üzleti célú juttatásokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetéséért is a ugyfelszolgalat@valtanek.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

12. Adatvédelmi tájékoztatás

12.1. Az adatkezelés célja

A Játékosoknak az általuk a Játék lebonyolítása során megadott személyes adatait a Szervező a Játék jelen Játékszabályzatban körülírt célok szerinti lebonyolítása és a nyereménynek a nyertes Játékos részére történő átadása érdekében kezeli. Ide értendő többek között a nyertes azonosítása, a kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása is. Emellett a nyertes Játékos a nyeremény átvételekor a nyeremény átvételét személyes adatai megadásával igazolja. Ezen átvételi elismervényt a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a promóció lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében. Jelen Játék vonatkozásában Facebook önálló adatkezelőnek minősül, és saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

12.2. Az adatkezelés jogalapja

A Játékos és a nyertesek adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlament és tanácsi rendelet („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost terheli felelősség. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonhatja maga után.

12.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelésre jogosult a Szervező (valamint a Facebook Ireland Ltd.). Az adatok megismerésére a Szervező a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

12.4. A kezelt személyes adatok köre

A Játékban történő részvétel során a Játékosok a kezelt személyes adatokra vonatkozó szabályzatokat a Szervező hivatalos elérhetőségén tudják elfogadni. (https://valtanek.hu/)

Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradhatnak a kiszolgáló szervereken (Facebook), Szervező e vonatkozásban mindennemű felelősségüket kifejezetten kizárják.

12.5 Adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetősége

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:
● Váltanék.hu Bt. (székhely: 8500 Pápa, Kővirág u. 9., cégjegyzékszám: 19-06-510132, adószám: 27332182-1-19, (https://valtanek.hu) e-mail: ugyfelszolgalat@valtanek.hu)
● Facebook Ireland Ltd. – a Facebook felületen a Váltanék.hu oldal használatának biztosítása (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország; https://www.facebook.com/privacy/explanation).
A két adatkezelő önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.
Az adatok megismerésére a Szervezőnek a Játék megszervezéséért és lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.
Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e- mail címe:
Név: Váltanék.hu Bt.
Cím: 8500 Pápa, Kővirág u. 9
Weboldala: https://valtanek.hu/
E-mail címe: ugyfelszolgalat@valtanek.hu

Adattovábbítás

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: nem valósul meg.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik: a Szervező nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem valósít meg profilalkotást.

12.6. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: ugyfelszolgalat@valtanek.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Facebook szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.
Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

12.7. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatok biztonságáért a Facebook mindenkori üzemeltetője felelős, e szervezet adatkezelésére az ő adatvédelmi szabályzata az irányadó.

12.8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelő / adatfeldolgozó nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a ugyfelszolgalat@valtanek.hu e-mail címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
· Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
· bíróságnál.
Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Váltanék.hu Bt.
Pápa, 2021. Február 28.

VÁLTANÉK.HU
A Te hivatásod, a Mi munkánk!

Álláshirdetés feladásához jelentkezz be, vagy ha még nincs vállalati profilod készítsd el pár kattintással.

GOLD Mini csomagajánlatunkat minden gold jelvénnyel rendelkező cég havonta 1x ingyenesen igénybe veheti.
[ részletekért klikk ide ]